Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

I. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja az Adatkezelő, Fejes Judit Anna egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő) Érintettek (ide tartoznak az Adatkezelő szolgáltatásai iránt érdeklődők, ügyfelei, partnerei  és mindazok, akikről valamilyen módon a vállalkozással kapcsolatosan személyes adatot tárol) tájékoztatása a kapcsolatfelvétel céljából, illetve az együttműködés során megosztott adatok kezelésének módjáról.
Jelen tájékoztató hatálya Adatkezelő honlapján (www.fejesjuditanna.com) közösségi oldalak felületein, e-mail váltás során történő adatkezelésre, illetve a vállalkozás offline adatkezelésére terjed ki.
A tájékoztató jobbá tételi szándékkal történő módosításának a jogát Adatkezelő fenntartja.

II. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az Adatkezelő, Fejes Judit Anna egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő) Magyarország Alaptörvényében foglaltakkal összhangban, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) alapján, a személyes adatok védelmének biztosítása érdekében az alábbiak szerint határozza meg adatkezelési irányelveit.
A személyes adatok kezelése akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbi feltételek egyike teljesül:

i)          az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez;

ii)    az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

iii)        az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

iv)       az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

v)        az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

vi)       az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

III. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

 • a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete; 
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; 
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

IV.            AZ ADATKEZELŐ

Neve: Fejes Judit Anna
Székhelye: 1161 Budapest, Madách utca 47.
E-mail cím: info@fejesjuditanna.com, fejes.judit.anna.coaching@gmail.com
Adószám: 56887905-1-42

V.           ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ ELVEK

A személyes adatok kezelését az Adatkezelő az alábbi alapelvek figyelembevételével végzi:
Az adatkezelés jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon történik.

Az adatkezelés során érvényesül az adattakarékosság elve, mely alapján az adatkezelés célja szempontjából megfelelő és releváns kell, hogy legyen, és a szükségességre kell, hogy korlátozódjon.

Az adatkezelésnek pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lennie. E körben az Adatkezelő és Adatfeldolgozó minden ésszerű intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a pontatlan adat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljön.

A személyes adatok korlátozott, a céljának eléréséhez szükséges ideig kerülnek tárolásra.

A személyes adatok kezelése során az Adatkezelő biztosítja az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével és véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet.

Személyes adatot az Adatkezelő csak a jelen Szabályzatban meghatározott célból és módon, a Szabályzatban meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

VI.          A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS IDŐTARTAMA

6.1   Adatgyűjtés honlap Kapcsolat oldalán:

 • Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:

Személyes adat Adatkezelés célja
Név azonosítás,
E-mail cím kapcsolatfelvétel
Telefonszám (opcionális)
Kapcsolatfelvétel IP cím
Kapcsolatfelvétel
technikai művelet végrehajtása

 • Az érintettek köre: a honlapon a kapcsolatfelvételi űrlapot kitöltő természetes személyek. A kapcsolatfelvétel feltétele jelen Adatkezelési tájékoztató megismerése és az abban foglaltak elfogadása.
 • Az adatkezelés időtartama: az adatok törlésének időpontjáig, azaz az érintett törlés iránti kérelméig. Az adatokat évente adatkezelő felülvizsgálja.
 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: Adatkezelő.
 • Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés kapcsolat felvételhez szükséges; az adatszolgáltatás, illetve az adatkezeléshez történő hozzájárulás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudok Önnek válaszolni megkeresésére.

6.2 Ügyfélkapcsolat

Amennyiben az érintettek az alább felsorolt elérhetőségek valamelyikén keresi fel Adatkezelőt, úgy az adatkezeléshez történő hozzájárulás a megkereséssel vélelmezett – egyébként, például egy e-mail útján érkező megkeresésre az Adatkezelőnek nem áll módjában válaszolni. Ezen kapcsolati mód esetén az alábbi tájékoztatást adja Adatkezelő:

 • Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:

Személyes adat Adatkezelés célja
Név azonosítás,
E-mail cím kapcsolattartás
Telefonszám kapcsolattartás
Kapcsolatfelvételkori IP cím technikai művelet végrehajtása

 • Az érintettek köre: az adatkezelővel telefonon/e-mailen/személyesen kapcsolatot tartó, valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonása. Az adatokat évente adatkezelő felülvizsgálja.
 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: adatkezelő.
 • Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés kapcsolattartáshoz szükséges. Az adatszolgáltatás, illetve az adatkezeléshez történő hozzájárulás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk az érintettel jogszerűen kapcsolatot tartani, kérdéseire válaszolni.

6.3 Közösségi oldalak

 • Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook / Instagram közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
 • Az érintettek köre: valamennyi érintett, aki valamilyen módon kapcsolatba lépett az Adatkezelő Facebook / Instagram közösségi oldalain – „kedveléssel” vagy hozzászólással, megosztással..
 • Az adatgyűjtés célja: a közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, a megosztása, illetve „kedvelése”, népszerűsítése, továbbá a szolgáltatás bemutatása, véleménynyilvánítás, kapcsolatfelvétel kezdeményezése. Adatkezelés szempontjából értelmezhető adatokat az Adatkezelő erről az oldalról nem nyer ki, az esetleges statisztikák adatkezelés szempontjából nem relevánsak.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

6.4 Számlázás

 • Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:

Jogi kötelezettség teljesítése. Számlázással kapcsolatosan kezelt adatok:
Személyes adat Adatkezelés célja
Név azonosítás,
Cím, számlázási cím
E-mail cím kapcsolatfelvétel

 • Az érintettek köre: az Adatkezelő szolgáltatását igénybe vevők.
 • Az adatkezelés időtartama: az adatok törlésének időpontjáig, számviteli tv szerint 5 év.
 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: Az adathoz az Adatkezelő személyesen, valamint az adattovábbítást követően az adatfeldolgozó fér hozzá.

6.5 Sütik („Cookies”)

6.5.1. A sütik feladata:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl.
 • online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 •  minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testreszabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenszerűen generált számsort – amelyet az érintett eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhányat pedig hosszabb időre tárol a látogató számítógépe.
Amennyiben a látogató a sütikkel kapcsolatos tevékenységeket meg kívánja akadályozni, illetve a korábbi látogatások során elhelyezett adatfájlokat törölni szeretné, az adott böngésző oldalán talál ehhez útbaigazítást.

6.5.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a adatkezelő honlapját, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

6.5.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Adatkezelő honlapján alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjtünk azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. Az oldalt az Adatkezelő összekötötte több közösségi oldallal (Facebook, Instagram). Ezek a közösségi oldalak helyeznek el a látogatók oldalán olyan sütiket is, melyek személyes adatokat tartalmazhatnak. Ezeket az adatokat adatkezelő nem látja, nem kezeli. Az ilyen sütiket az érintett tudja saját gépe böngészőjében kikapcsolni.

VII.           AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK

Az adott személyes adat jogosultja, mint érintett (a továbbiakban: Érintett) az Adatkezelő és Adatfeldolgozó személyéről, a kezelt adatok köréről, céljáról, az őket megillető jogokról és azok érvényesítési lehetőségeiről a jelen Adatkezelési Tájékoztatóból kap tájékoztatást.

a.      hozzáférési jog– az adatkezelés folyamatában az Érintett jogosult hozzáférni a róla tárolt adatokhoz, és tájékoztatást kapni a róla kezelt, illetve feldolgozott adatok céljáról, jogalapjáról, tárolásáról és a tárolás időtartamáról. A tájékoztatási jog kiterjed a személyes adatok helyesbítésére, törlésére, kezelés korlátozására, illetve a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának lehetőséről való tájékoztatásra. Az Adatkezelő az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

b.      helyesbítéshez való jog– az Érintett jogosult kérni az Adatkezelőt, hogy a rá vonatkozó pontatlan, vagy hiányos adatokat kiegészítő nyilatkozat alapján helyesbítse.

c.       törléshez (elfeledtetéshez) való jog – az Érintett kérelmére vonatkozó Adatkezelő általi adattörlést jelenti, ez azonban nem eredményez feltétlen kötelezettséget az Adatkezelőre. Az Adatkezelő köteles törölni az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

·          a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

·          az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

·          az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok a további adatkezelésre;

·          a személyes adatot jogellenesen kezelték;

·          az Adatkezelőre alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az adatkezelés jogalapjának megszűnését követően, ideértve a hozzájáruláson való adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonását is, 30 napon belül törölni kell.

d.        adatok zárolásához való jog – törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

e.        korlátozáshoz való jog – ha felmerül az Érintettről kezelt személyes adatok pontatlansága, jogellenessége, szükségtelensége, vagy az Érintettnek az adatkezelésre vonatkozó tiltakozása, az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza ezen adatok vonatkozásában az adatkezelést.

f.          adathordozhatósághoz való jog – az Érintett azon jogát jelenti, hogy jogosult géppel olvasható (pdf, doc, xls, txt) formában megkapni az általa rendelkezésre bocsátott adatokat, annak érdekében, hogy egy másik adatkezelő rendelkezésére bocsássa.

g.        tiltakozáshoz való jog ~ az Érintettre vonatkozó adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél érdekének érvényesítéséhez szükséges, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben, úgy az érintett bármikor tiltakozhat az ilyen célból kezelt személyes adatainak kezelése ellen.Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül

·          megvizsgálja,

·          annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és

·          döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

VIII. Panasz esetén

Érintettek személyes adatait a legnagyobb körültekintéssel kezelem. A fentiek ellenére felmerülő panasz vagy kérdés esetén forduljanak bizalommal hozzánk az info@fejesjuditanna.com e-mail címen, igyekszem saját hatáskörben orvosolni a felmerült problémát. Az érintetteknek természetesen jogukban áll bírósághoz fordulni igényeik érvényesítése során. Az adatkezelési elvek és eljárások megsértésével kapcsolatos jogviták a törvényszék hatáskörébe tartoznak, illetékesség szempontjából az érintett lakóhelye szerinti törvényszéken indítható meg a peres eljárás. Az adatkezelésemmel kapcsolatos peres eljárás megindítása előtt – vagy közben – bármikor nyitottak vagyunk közvetítői eljárásban részt venni. Továbbá, bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel az érintett felkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu ).

Amennyiben a honlapon történő adatkezeléssel nem ért egyet, kérjük, azt ne látogassa!