Általános Szerződési Feltételek

amely létrejött egyrészről

Fejes Judit Anna (székhely: 1161, Budapest Madách u. 47.; adószám: 56887905-1-42; e-mail cím: info@fejesjuditanna.com; honlap: http://www.fejesjuditanna.com) mint szolgáltató – a továbbiakban: Szolgáltató

másrészről a szolgáltatás igénybevevője – továbbiakban: Ügyfél, a továbbiakban együttesen:

Szerződő felek

között az alábbiak szerint:

1. A szerződés tárgya

Szolgáltató pszichológiai tanácsadóként illetve coachként dolgozik. Szolgáltatása nem minősül egészségügyi ellátásnak. 

Jelen szerződés alapján Ügyfél megbízza Szolgáltatót személyes pszichológiai konzultációk / coaching szolgáltatás nyújtásával. Szolgáltató a Pszichológusok Etikai Kódexében illetve a Nemzetközi Coach Szövetség (ICF) Etikai Kódexében meghatározott irányelvek megtartásával szolgáltat. Az ülések célja Ügyfél mentális állapotának javítása, életvitelének jobbítása, az Ügyfél által megjelölt területeken fejlődés elérése. A megbízás nem eredményköteles. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által kínált szolgáltatások egy szabad akaraton alapuló, aktív és felelős folyamaton alapulnak, amely nem tudja bizonyos eredmények elérését garantálni.

A szolgáltatás igénybevétele nem menti fel az Ügyfelet saját sorsa, élete fölött levő személyes felelőssége alól.

Ügyfél cselekvőképes természetes személy lehet. Ügyfél saját felelősségére nyilatkozik koráról. A kor téves megjelöléséből származó kár tekintetében Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Cselekvőképtelen személy nem veheti igénybe a szolgáltatást.
Szolgáltató vélelmezi, hogy Ügyfél ítélőképességének birtokában, felelős módon veszi igénybe a szolgáltatásait, döntéseit ezek tudatában és birtokában hozza. Amennyiben az ülések során ezek ellenkezője derül ki Szolgáltató számára, Ügyfél részére más típusú kezelést javasol, illetve jogosult jelen szerződést felmondani.

Szerződő felek rögzítik, hogy Ügyfél tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a felkérés (ajánlat) Szolgáltató általi elfogadásával Ügyfél és Szolgáltató között szerződéses jogviszony jön létre, melyre a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak kötelezően irányadóak. A szerződés magyar nyelvű szerződés, nem minősül írásba foglaltnak.

2. A szolgáltatás igénybevétele

2.1 Foglalás

Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás Ügyfél általi igénybevétele az alábbiak szerint történik:
Ügyfél a https://fejesjuditanna.com/kapcsolat/ menüpont alatt a kapcsolatfelvételi adatlapon, vagy az ott található e-mail címen online, illetve a https://www.facebook.com/fejes.judit.anna.pszichologus Facebook oldalon küldött instant üzenetben foglal Szolgáltatónál időpontot.

Szolgáltató a beérkezett időpontfoglalásokat, kapcsolatfelvételt megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a beérkezett megkeresést indoklási kötelezettség nélkül elutasítsa. Az elfogadott megbízások elektronikus levélben, illetve szóbeli megkeresés esetén szóban kerülnek visszaigazolásra.

2.2 Helyszín, időtartam

Jelenleg Szolgáltató online tart konzultációt, melynek feltételeit bejelentkezés esetén Felek pontosítják.

A pszichológiai konzultáció alkalmanként 50 percig, a coaching ülés 60-90 percig tart. Ügyfél esetleges késedelmes érkezése miatt nem hosszabbítható meg a tervezett kezdés időpontjától számított 50 ill. 60-90 perc, a teljes díj esedékes.

2.3 Díjazás, fizetési feltételek

Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy Szolgáltató által kínált szolgáltatások díjköteles szolgáltatások. Ezek igénybevétele díjfizetés ellenében, előzetes időpontfoglalás alapján történik.

A szolgáltatások díja a www.fejesjuditanna.com weboldalon, az adott szolgáltatásnál kerül feltüntetésre. A díj számla ellenében fizetendő a számlán foglaltak szerint átutalandó Szolgáltató részére.
Késedelmes fizetés esetén Szolgáltató igényt tarthat a Ptk. szerinti késedelmi kamatra.

2.4 Lemondás

Ügyfél a foglalt időpontot térítésmentesen legkésőbb 24 órával az időpont kezdete előtt mondhatja le. 24 órán belüli lemondás esetén a szolgáltatás díja esedékessé válik vis maior esetek kivételével – l. hirtelen betegség, baleset.

3. Szolgáltatás megszűnése

A szerződés megszűnik az Ügyfél és a Szolgáltató szóbeli közös megegyezésével, illetve azonnali hatállyal rendkívüli felmondás esetén.

Azonnali hatályú, rendkívüli felmondásra súlyos, vagy ismételt szerződésszegés esetén van lehetőség. A rendkívüli felmondást a másik féllel írásban kell közölni. Amennyiben a rendkívüli felmondásra az Ügyfél részéről került sor a teljesítés bármely szakaszában, az Ügyfél köteles a Szolgáltató részére a megrendelt szolgáltatás teljes díját megfizetni a megrendelt időtartamra, valamint a Szolgáltató kárát is megtéríteni.

4. Titoktartás

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében Szolgáltató adatkezelőnek minősül. Szolgáltató vállalja, hogy a részére átadott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a szükséges mértékben, a feladat ellátásának céljából használja fel, az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint.

Szolgáltatót titoktartási kötelezettség terheli az üléseken elhangzottakkal kapcsolatban. A titoktartási kötelezettség alól mentesül a Szolgáltató:

  • ha Ügyfél erre vonatkozóan kifejezett nyilatkozatot tesz (szóban vagy írásban) és az általa rendelkezésre bocsátott információk vagy/és adatok tekintetben a titoktartás alól felmentést ad, 
  • bűncselekmény gyanúja esetén a hatóságok kifejezett felhívására a hatóságok által megszabott terjedelemben 
  • amennyiben az Ügyfél esetében az ön- és/vagy közveszély gyanúja felmerül, úgy Szolgáltató jogosult és köteles azt az illetékes hatóságok felé jelezni.

5. Egyéb rendelkezések

Ügyfelek saját felelősségükre vesznek részt a konzultációkon. Szolgáltató nem felel semmilyen, Ügyfél által tévesen vagy hiányosan megadott adat vagy információból eredő következményért.

Szolgáltatóval való konzultáció nem menti fel az Ügyfelet saját életét illető felelőssége alól.

Bizonyos esetekben Szolgáltató – Ügyfél érdekében – más szakemberek bevonását vagy felkeresését javasolja, illetve jelzi, amennyiben Szolgáltató szakterületén kívüli probléma merült fel a konzultáció során. Szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy akaratán kívül folytassa a konzultációt.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a konzultáció feltétele az alkohol-, drog- vagy egyéb tudatmódosító szer-mentes állapot. Ellenkező esetben Szolgáltató jogosult megtagadni a konzultációt, és jogosult a díjazásra.

Ügyfél a szolgáltatással kapcsolatos bárminemű panaszát jelezheti Pszichológus honlapjának Kapcsolati oldalán, illetve az alábbi testülethez fordulhat:
Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Egyebekben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint a Ptk. rendelkezései az irányadók.